مجتمع مسکونی نمک آبرود


اطلاعات بیشتر پروژه
تاریخ شروع پروژه:
تاریخ پایان پروژه:
وضعیت پروژه: در حال اجرا
مساحت زمین (مترمربع): 2394 m2
مساحت بنا(مترمربع): 21055 m2
تعداد طبقات روی سطح: 21
تعداد طبقات زیر سطح: 2