کد خبر: --- | تاریخ انتشار: 09/02/1402 07:11:50 ب.ظ | موضوع خبر: اخبار سایت

قیمت روز آهن آلات ساختمان 1402/02/09

آخرین تغییرات قیمت آهن آلات ساختمانی و مصالح ساختمانی را در سایت BuildingSCM ببینید.

تیر آهن
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
هر شاخه تیرآهن ۱۲ذوب آهن۱۲ متری۱۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰(‎۵.۲۶%‏)‎۲۰۰,۰۰۰‏
هر شاخه تیرآهن ۱۴ذوب آهن۱۲ متری۱۵۵۵,۰۵۰,۰۰۰(‎-۵.۶۱%‏)‎-۳۰۰,۰۰۰‏
هر شاخه تیرآهن ۱۶ذوب آهن۱۲ متری۱۹۵۶,۳۰۰,۰۰۰(‎-۳.۸۲%‏)‎-۲۵۰,۰۰۰‏
هر شاخه تیرآهن ۱۸ذوب آهن۱۲ متری۲۲۵۷,۱۰۰,۰۰۰(‎-۲.۰۷%‏)‎-۱۵۰,۰۰۰‏
هر شاخه تیرآهن ۲۰ذوب آهن۱۲ متری۲۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۲%‏)‎-۵۰,۰۰۰‏
هر شاخه تیرآهن ۲۲ذوب آهن۱۲ متری۳۱۵۹,۲۰۰,۰۰۰(‎-۱.۶۰%‏)‎-۱۵۰,۰۰۰‏
هر شاخه تیرآهن ۲۴ذوب آهن۱۲ متری۳۶۹۱۰,۷۰۰,۰۰۰(‎۰.۴۷%‏)‎۵۰,۰۰۰‏
هر شاخه تیرآهن ۲۷ذوب آهن۱۲ متری۴۳۴۱۲,۴۵۰,۰۰۰(‎-۰.۸۰%‏)‎-۱۰۰,۰۰۰‏
هر شاخه تیرآهن ۳۰ذوب آهن۱۲ متری۵۰۰۱۴,۵۵۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
میلگرد
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
هر کیلو میلگرد ۶.۵ کلاف۴.۵۲۹,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۸قزوینشاخه۶۲۸,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۱۰قزوین۱۲ متری۷.۵۲۸,۱۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۱۲قزوین۱۲ متری۱۱۲۸,۱۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۱۴ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۱۵۲۸,۲۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۱۶ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۱۹۲۸,۲۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۱۸ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۲۵۲۸,۲۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۲۰ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۳۰۲۸,۲۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۲۵ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۴۷۲۸,۲۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۲۸ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۵۶۲۸,۲۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۳۲ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۷۵۲۸,۲۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۲۲ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۳۶۲۸,۴۰۰(۰.۰۰%)۰
پروفیل
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
هر کیلو پروفیل ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ایرانیپروفیل درب و پنجرههر متر ۲.۴۴۳۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰ایرانیشاخه۴.۵۳۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰ایرانی-۷۳۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰ایرانیشاخه۹.۵۳۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰ایرانیشاخه۱۶۳۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰ایرانیشاخه۱۷۳۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰ایرانیشاخه۱۵۳۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰ایرانیشاخه۱۹۳۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰ایرانیشاخه۲۷۳۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰ایرانیشاخه۲۳۳۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ناودانی
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
هر کیلو ناودانی ۶.۵ ۶ متری۴۲۳۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۸ ۶ متری۴۲۳۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۰ ۶ متری۵۲۳۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۲ ۶ متری۶۴۳۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۴ ۱۲ متری۱۵۵۳۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۶ ۱۲ متری۱۷۰---(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۸ ۱۲ متری۲۱۵---(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۲۰ ۱۲ متری۲۳۰---(۰.۰۰%)۰
نبشی
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
هر کیلو نبشی ۳ایرانی۶ متری۹۲۹,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۴ایرانی۶ متری۱۵۲۹,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۵ایرانی۶ متری۲۲۲۹,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۶ایرانی۶ متری۳۲۲۹,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۸ایرانی۶ متری۵۸۲۹,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۱۰ایرانی۶ متری۹۰۲۹,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۱۲ایرانی۶ متری۱۳۰۲۹,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
ورق سیاه
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
هر کیلو ورق سیاه ۲فولاد مبارکهرول۱۲۳۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۳فولاد مبارکه۱/۵*۶۲۲۰۳۶,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۴فولاد مبارکه۱/۵*۶۲۹۰۳۶,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۵فولاد مبارکه۱/۵*۶۳۶۰۳۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۶فولاد مبارکه۱/۵*۶۴۳۵۳۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۸فولاد مبارکه۱/۵*۶۵۸۰۳۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۰فولاد مبارکه۱/۵*۶۷۲۰۳۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۲فولاد مبارکه۱/۵*۶۸۶۵۳۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۵فولاد مبارکه۱/۵*۶۱۰۸۰۳۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۲۰اکسین۱/۵*۶۱۴۴۵۳۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۲۵اکسین۱/۵*۶۱۸۰۵۳۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۳۰اکسین۱/۵*۶۲۱۶۵۳۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تسمه
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
هر کیلو تسمه ۵*۲۰ایرانی۱۲ متری۲---(۰.۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۵*۲۵ایرانی۱۲ متری----(۰.۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۵*۳۰ایرانی۱۲ متری----(۰.۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۵*۴۰ایرانی۱۲ متری----(۰.۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۵*۵۰ایرانی۱۲ متری----(۰.۰۰%)۰
مفتول
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
سیم آرماتور-۳ و ۴-۳۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو حرارتی --۲۸,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو زیگزاگ --۲۸,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو سیم فابریک ۱.۵ و ۲.۵-۳۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو سیم تسمه ۱.۵ و ۲.۵-۳۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
خاموت
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
هر کیلو خاموت ۸---۲۹,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو خاموت ۱۰---۲۸,۸۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو خاموت مهندسی ۸---۲۹,۷۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰---۲۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو خاموت سنجاقی ۸---۲۹,۸۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰---۲۹,۱۰۰(۰.۰۰%)۰
ورق گالوانیزه
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷۵۷,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷۵۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷۵۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷۵۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷۴۹,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷۴۹,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷۴۹,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ایرانی۱ و ۱.۲۵۰۷-May۴۹,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷۶۰,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷۶۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰