کد خبر: --- | تاریخ انتشار: 07/01/1402 12:48:09 ق.ظ | موضوع خبر: اخبار سایت

قیمت روز آهن آلات 1402/01/06

آخرین قیمت اعلام شده انواع آهن آلات ساختمانی در 6 فروردین 1402 به شرح زیر می باشد:

تیر آهن

نوع و سایز

تولیدکننده

شاخه

وزن

قیمت( تومان)

تغییر

هر شاخه تیرآهن ۱۲

ذوب آهن

۱۲ متری

۱۲۲

۴,۳۰۰,۰۰۰

(۲.۳۸%‏)۱۰۰,۰۰۰‏

هر شاخه تیرآهن ۱۴

ذوب آهن

۱۲ متری

۱۵۵

۵,۰۰۰,۰۰۰

(۸.۷۰%‏)۴۰۰,۰۰۰‏

هر شاخه تیرآهن ۱۶

ذوب آهن

۱۲ متری

۱۹۵

۷,۰۰۰,۰۰۰

(۹.۳۸%‏)۶۰۰,۰۰۰‏

هر شاخه تیرآهن ۱۸

ذوب آهن

۱۲ متری

۲۲۵

۶,۷۰۰,۰۰۰

(۹.۸۴%‏)۶۰۰,۰۰۰‏

هر شاخه تیرآهن ۲۰

ذوب آهن

۱۲ متری

۲۷۶

۷,۷۰۰,۰۰۰

(۵.۴۸%‏)۴۰۰,۰۰۰‏

هر شاخه تیرآهن ۲۲

ذوب آهن

۱۲ متری

۳۱۵

۹,۸۰۰,۰۰۰

(۳.۱۶%‏)۳۰۰,۰۰۰‏

هر شاخه تیرآهن ۲۴

ذوب آهن

۱۲ متری

۳۶۹

۱۳,۲۰۰,۰۰۰

(۵.۶۰%‏)۷۰۰,۰۰۰‏

هر شاخه تیرآهن ۲۷

ذوب آهن

۱۲ متری

۴۳۴

۱۱,۸۰۰,۰۰۰

(۲.۶۱%‏)۳۰۰,۰۰۰‏

هر شاخه تیرآهن ۳۰

ذوب آهن

۱۲ متری

۵۰۰

۱۵,۴۰۰,۰۰۰

(۲.۶۷%‏)۴۰۰,۰۰۰‏


 


میلگرد

نوع و سایز

تولید کننده

شاخه

وزن

قیمت ( تومان )

تغییر

هر کیلو میلگرد ۶.۵

 

کلاف

۴.۵

۲۹,۲۰۰

 (۰.۰۰%)۰

هر کیلو میلگرد ۸

قزوین

شاخه

۶

۲۸,۲۰۰

 (۰.۰۰%)۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

قزوین

۱۲ متری

۷.۵

۲۷,۸۰۰

 (۰.۰۰%)۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

قزوین

۱۲ متری

۱۱

۲۷,۸۰۰

 (۰.۰۰%)۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

ذوب آهن / نیشابور

۱۲ متری

۱۵

۲۸,۰۰۰

 (۰.۰۰%)۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

ذوب آهن / نیشابور

۱۲ متری

۱۹

۲۸,۰۰۰

 (۰.۰۰%)۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

ذوب آهن / نیشابور

۱۲ متری

۲۵

۲۸,۰۰۰

 (۰.۰۰%)۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

ذوب آهن / نیشابور

۱۲ متری

۳۰

۲۸,۰۰۰

 (۰.۰۰%)۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

ذوب آهن / نیشابور

۱۲ متری

۴۷

۲۸,۰۰۰

 (۰.۰۰%)۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

ذوب آهن / نیشابور

۱۲ متری

۵۶

۲۸,۰۰۰

 (۰.۰۰%)۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

ذوب آهن / نیشابور

۱۲ متری

۷۵

۲۸,۰۰۰

 (۰.۰۰%)۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

ذوب آهن / نیشابور

۱۲ متری

۳۶

۲۸,۲۰۰

 (۰.۰۰%)۰

 

پروفیل

نوع و سایز                                   تولید کننده    شاخه                              وزن                   قیمت ( تومان )      تغییر

هر کیلو پروفیل ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹     ایرانی                 پروفیل درب و پنجره           هر متر ۲.۴۴       ۳۸,۰۰۰             (۰.۰۰%)۰

هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰                     ایرانی                 شاخه                              ۴.۵                   ۳۸,۰۰۰             (۰.۰۰%)۰

هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰                     ایرانی                 -                                   ۷                      ۳۸,۰۰۰             (۰.۰۰%)۰

هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰                     ایرانی                 شاخه                              ۹.۵                   ۳۸,۰۰۰             (۰.۰۰%)۰

هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰                     ایرانی                 شاخه                              ۱۶                    ۳۸,۰۰۰             (۰.۰۰%)۰

هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰                     ایرانی                 شاخه                              ۱۷                    ۳۸,۰۰۰             (۰.۰۰%)۰

هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰                     ایرانی                 شاخه                              ۱۵                    ۳۸,۰۰۰             (۰.۰۰%)۰

هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰                     ایرانی                 شاخه                              ۱۹                    ۳۸,۰۰۰             (۰.۰۰%)۰

هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰                     ایرانی                 شاخه                              ۲۷                    ۳۸,۰۰۰             (۰.۰۰%)۰

هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰                     ایرانی                 شاخه                              ۲۳                    ۳۸,۰۰۰             (۰.۰۰%)۰

 

ناودانی                                                   

نوع و سایز           تولید کننده            شاخه      وزن                   قیمت ( تومان )      تغییر

هر کیلو ناودانی                              ۶.۵       ۶ متری  ۴۲        ۲۹,۵۰۰             (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ناودانی                              ۸          ۶ متری  ۴۲        ۲۹,۵۰۰             (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ناودانی                              ۱۰        ۶ متری  ۵۲        ۲۹,۵۰۰             (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ناودانی                              ۱۲        ۶ متری  ۶۴        ۲۹,۵۰۰             (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ناودانی                              ۱۴        ۱۲ متری ۱۵۵      ۲۹,۵۰۰             (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ناودانی                              ۱۶        ۱۲ متری ۱۷۰      ---                    (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ناودانی                              ۱۸        ۱۲ متری ۲۱۵      ---                    (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ناودانی                              ۲۰        ۱۲ متری ۲۳۰      ---                    (۰.۰۰%)۰

 

نبشی                                                     

نوع و سایز           تولید کننده            شاخه      وزن       قیمت ( تومان )      تغییر

هر کیلو نبشی ۳     ایرانی                 ۶ متری  ۹          ۲۷,۰۰۰             (۰.۰۰%)۰

هر کیلو نبشی ۴     ایرانی                 ۶ متری  ۱۵        ۲۷,۰۰۰             (۰.۰۰%)۰

هر کیلو نبشی ۵     ایرانی                 ۶ متری  ۲۲        ۲۷,۰۰۰             (۰.۰۰%)۰

هر کیلو نبشی ۶     ایرانی                 ۶ متری  ۳۲        ۲۷,۰۰۰             (۰.۰۰%)۰

هر کیلو نبشی ۸     ایرانی                 ۶ متری  ۵۸        ۲۷,۰۰۰             (۰.۰۰%)۰

هر کیلو نبشی ۱۰   ایرانی                 ۶ متری  ۹۰        ۲۷,۰۰۰             (۰.۰۰%)۰

هر کیلو نبشی ۱۲   ایرانی                 ۶ متری  ۱۳۰      ۲۷,۰۰۰             (۰.۰۰%)۰

 

ورق سیاه

نوع و سایز                       تولید کننده            شاخه      وزن       قیمت ( تومان )      تغییر

هر کیلو ورق سیاه ۲            فولاد مبارکه         رول       ۱۲        ۳۷,۵۰۰             (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق سیاه ۳            فولاد مبارکه         ۱/۵*۶    ۲۲۰      ۳۷,۰۰۰             (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق سیاه ۴            فولاد مبارکه         ۱/۵*۶    ۲۹۰      ۳۷,۰۰۰             (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق سیاه ۵            فولاد مبارکه         ۱/۵*۶    ۳۶۰      ۳۷,۰۰۰             (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق سیاه ۶            فولاد مبارکه         ۱/۵*۶    ۴۳۵      ۳۷,۰۰۰             (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق سیاه ۸            فولاد مبارکه         ۱/۵*۶    ۵۸۰      ۳۷,۰۰۰             (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰          فولاد مبارکه         ۱/۵*۶    ۷۲۰      ۳۷,۰۰۰             (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲          فولاد مبارکه         ۱/۵*۶    ۸۶۵      ۳۷,۰۰۰             (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵          فولاد مبارکه         ۱/۵*۶    ۱۰۸۰    ۳۷,۰۰۰             (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰          اکسین                 ۱/۵*۶    ۱۴۴۵    ۳۲,۵۰۰             (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵          اکسین                 ۱/۵*۶    ۱۸۰۵    ۳۲,۵۰۰             (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰          اکسین                 ۱/۵*۶    ۲۱۶۵    ۳۲,۵۰۰             (۰.۰۰%)۰

 

تسمه

نوع و سایز                       تولید کننده            شاخه      وزن       قیمت ( تومان )      تغییر

هر کیلو تسمه ۵*۲۰            ایرانی                 ۱۲ متری ۲          ۲۶,۰۰۰             (۰.۰۰%)۰

هر کیلو تسمه ۵*۲۵            ایرانی                 ۱۲ متری -           ۲۶,۵۰۰             (۰.۰۰%)۰

هر کیلو تسمه ۵*۳۰            ایرانی                 ۱۲ متری -           ۲۶,۵۰۰             (۰.۰۰%)۰

هر کیلو تسمه ۵*۴۰            ایرانی                 ۱۲ متری -           ۲۵,۰۰۰             (۰.۰۰%)۰

هر کیلو تسمه ۵*۵۰            ایرانی                 ۱۲ متری -           ۲۵,۰۰۰             (۰.۰۰%)۰

 

مفتول    

نوع و سایز                       تولید کننده            شاخه                  وزن       قیمت ( تومان )      تغییر

سیم آرماتور                      -                       ۳ و ۴                 -           ۳۴,۷۰۰             (۰.۰۰%)۰

هر کیلو حرارتی                                        -                       -           ۲۸,۵۰۰             (۰.۰۰%)۰

هر کیلو زیگزاگ                                        -                       -           ۲۸,۵۰۰             (۰.۰۰%)۰

هر کیلو سیم فابریک                                    ۱.۵ و ۲.۵           -           ۳۴,۰۰۰             (۰.۰۰%)۰

هر کیلو سیم تسمه                                       ۱.۵ و ۲.۵           -           ۳۴,۰۰۰             (۰.۰۰%)۰

 

خاموت               

نوع و سایز                       تولید کننده            شاخه      وزن       قیمت ( تومان )      تغییر

هر کیلو خاموت ۸              -                       -           -           ۲۸,۵۰۰             (۰.۰۰%)۰

هر کیلو خاموت ۱۰            -                       -           -           ۲۶,۵۰۰             (۰.۰۰%)۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸    -                       -           -           ۲۸,۷۰۰             (۰.۰۰%)۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰  -                       -           -           ۲۶,۷۰۰             (۰.۰۰%)۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸     -                       -           -           ۲۸,۸۰۰             (۰.۰۰%)۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰   -                       -           -           ۲۶,۸۰۰             (۰.۰۰%)۰

 

ورق گالوانیزه

نوع و سایز                       تولید کننده            شاخه                  وزن       قیمت ( تومان )      تغییر

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴   ایرانی                 ۱ و ۱.۲۵            ۵.۷       ۵۸,۰۰۰             (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵   ایرانی                 ۱ و ۱.۲۵            ۵.۷       ۵۵,۵۰۰             (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶   ایرانی                 ۱ و ۱.۲۵            ۵.۷       ۵۲,۵۰۰             (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷   ایرانی                 ۱ و ۱.۲۵            ۵.۷       ۵۲,۵۰۰             (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸   ایرانی                 ۱ و ۱.۲۵            ۵.۷       ۴۹,۵۰۰             (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹   ایرانی                 ۱ و ۱.۲۵            ۵.۷       ۴۹,۵۰۰             (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱      ایرانی                 ۱ و ۱.۲۵            ۵.۷       ۴۹,۵۰۰             (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ ایرانی                 ۱ و ۱.۲۵            ۵.۷       ۴۹,۵۰۰             (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵   ایرانی                 ۱ و ۱.۲۵            ۵.۷       ۵۷,۵۰۰             (۰.۰۰%)۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲      ایرانی                 ۱ و ۱.۲۵            ۵.۷       ۵۲,۵۰۰             (۰.۰۰%)۰