هلدینگ ساختمانی ضیابخش

مرکز جامع سلامت محمدآباد

پروژه عمرانی وزارت بهداشت ودرمان استان مازندران


اطلاعات بیشتر پروژه

تاریخ شروع پروژه

وضعیت پروژه

خاتمه یافته

مساحت بنا(مترمربع)

تاریخ پایان پروژه

مساحت زمین (مترمربع)

تعداد طبقات روی سطح

تعداد طبقات زیر سطح